Ledenservice

Vervoersdocument I&R schapen en geiten, geldig vanaf 1 juli 2010

Vervoersdocument I&R, geldig vanaf 1 juli 2010. Invullen voor het vervoer van schapen en geiten. Belangrijk: vanaf 1 juli 2010 mag u op een regel nog maar een dier vermelden.

Het vervoerdocument kunt u opvragen via Vervoersdocument I&R schapen en geiten, geldig vanaf 1 juli 2010.

Als u gebruik maakt van het vervoersdocument vergeet dan niet om de vervoersmeldingen ook digitaal te melden binnen 7 dagen!

Formulier Voedsel Keten Informatie (VKI)

Sinds 1 juli 2010 is het wettelijk verplicht voor dieren die naar de slacht gaan VoedselKetenInformatie (VKI) op te geven. De VKI moet voor de aankomst van de slachtdieren op het slachthuis aanwezig zijn. De VKI mag de dieren vergezellen als de dieren bij een zelfslachtende slager worden geslacht.

Het opgeven van VKI kan óf elektronisch óf door het invullen van het VKI-formulier. In het algemeen geldt dat de meldingen voor VKI eerst moeten worden gedaan en daarna pas mogen de dieren worden afgevoerd van de stallijst.

Het formulier VKI is te downloaden via: Formulier VKI.

Uitgebreide informatie over VKI is te vinden op de website van Platform-KSG of de website van xxx.

Code voor goed houderschap schapen en geiten

Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een 'Code voor goed houderschap'. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van deze dierhouders voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid precies inhoudt.

Het document, een initiatief van het Platform KSG in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat 28 bepalingen. De bepalingen gaan onder meer over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid.

De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bij het platform aangesloten ras- en fokverenigingen. Het is een initiatief van onderop. Met het naleven van de code toont een schapen- of geitenhouder aan dat hij zich in positieve zin onderscheidt van houders die dat niet doen. De code geeft aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten en de volksgezondheid te waarborgen. Daarmee kan de code – en vooral de toelichting daarop – ook als leidraad dienen voor de beginnende schapen- of geitenhouder die het graag 'goed wil doen'.
Het bestand is op te vragen via 'Code voor goed houderschap'.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Platform-KSG.

Regelwijzer schapen en geiten

Een actueel overzicht van de wet- en regelgeving die voor schapenhouders geldt, is te vinden op de website van het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders: http://www.platform-ksg.nl/regelwijzer

Keuringsreglement

Op elke keuring georganiseerd door de vereniging is het algemene keuringsreglement van toepassing. Het algemene keuringsreglement is te vinden via: Algemeen Keuringsreglement (pdf).

Brochure Merken en registreren van schapen en geiten, nieuwe regels vanaf 1 januari 2010

Dit is een uitgave van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De brochure is op te vragen via: Brochure Merken en registreren van schapen en geiten, nieuwe regels vanaf 1 januari 2010.

© 2021 - Rasvereniging Hampshire Down Nederland